Villkor Fat

Villkor köp av fat

Villkor för köp av whisky från Forss i Köpmanholmen

Allmänt
Nedanstående erbjudande är riktat till en begränsad krets som vill lära sig mer om whisky genom att
följa utvecklingen från råvara till färdig produkt. Villkoren i detta erbjudande gäller tillsvidare.
Erbjudande och tillhörande villkor kan komma att ändras.

Parterna
Parterna som sluter avtal är Forss i Köpmanholmen AB (nedan kallat Forss) och en fysisk eller juridisk
person (nedan kallad Fatägaren).

Faten
Storlek på fat som används är normalt 25 liter även andra storlekar kan erbjudas. I och med att trä är ett levande material och alla trästavar inte är exakt lika, kan det förekomma variationer i storleken. Vid buteljering av flaskor justeras för plus- eller minusvariation utifrån normvärdet 25 liter. Alla fat toppfylls.

Destillatet
Spriten är av en mältad sädesblandning bestående av 70 % vete och 30 % korn som mäskats, jäst och destillerats två gånger i Forss eget destilleri. Alkoholhalten vid fatfyllningen är ca 60 %.

Köp av fat och reservation av innehållet
Det initiala utlägget för Fatägaren är uppdelat i ett obligatoriskt köp av fatet och ett lån till Forss. Motprestationen för lånet är att Forss, för Fatägarens räkning, reserverar innehållet i Fatägarens fat. Fatets innehåll reserveras i sin helhet. Fatägaren har alltså inte möjlighet att reservera delar av ett fats innehåll.

Prislista
Aktuell prislista för fat, reservation samt valbara tilläggstjänster finns på Forss hemsida.

Anmälan om köp
Anmälan om köp och reservation sker på blankett för teckning av fat eller genom direktkontakt med Forss representanter.

Tilldelning av fat
Forss förbehåller sig rätten att besluta om tilldelning av fat.

Avtalsslutande
Avtal sluts genom att Fatägare som tilldelats fat betalar in beloppet för köp och reservation i sin
helhet. Genom betalning godkänner också Fatägaren villkoren, som bifogas med fakturan.

Registeruppgifter
Fatägaren ansvarar för att kontaktuppgifter angivna vid fatköp är korrekta. Skulle kontaktuppgifterna
ändras ansvarar Fatägaren för att dessa ändringar registreras via epost till info@forssdestilleri.se
eller genom direktkontakt med Forss representanter.

Kontakt och meddelanden
Meddelanden rörande lånet och reservationen ställs till Fatägaren. Forss kontakt med Fatägaren sker i första hand genom den e-postadress som Fatägaren angivit i sina kontaktuppgifter.

Lån
Fatägarens lån till Forss är knutet till Fatägaren. Lånebeloppet framgår av den faktura som betalas till Forss i samband med fatköpet. Beloppet återbetalas när hela fatet är buteljerat. Återbetalning av lånet sker tidigast efter tre år. Forss äger rätt att i förtid avsluta ett fatköp och återbetala
lånesumman om det skulle finnas synnerliga skäl.

Ränta
Det utgår ingen ränta på Fatägarens lån till Forss.

Fatfyllning
I normalfallet fylls fatet av Forss så snart fakturan är betald. Överenskommelse om att delta vid
fatfyllning sker genom kontakt med Forss antingen via e-post (info@forssdestilleri.se )eller genom direktkontakt med Forss representanter.

Lagring
Lagring av fat sker i Forss lager i anslutning till destilleriet. I fatets pris ingår lagring och försäkring för de tre första åren efter fatköp. Fatägaren avgör hur länge fatet ska lagras. Om Fatägaren väljer att lagra sitt fat längre än tre år faktureras årligen en avgift för fortsatt lagring och försäkring. Avgiften framgår enligt prislista på Forss hemsida.

Provsmakning
I köpet ingår möjlighet till provsmakning av fatets innehåll. Fatägaren bokar sitt prov via epost till info@forssdestilleri.se eller genom direktkontakt med Forss representanter.

Provet beställs via Systembolaget genom förfarandet för ”Privatimport”. Vid privatimport tillkommer förutom kostnaden per milliliter, Systembolagets avgifter, frakt, alkoholskatt och moms. Provets storlek är 50 ml.

Buteljering
Buteljeringsanmälan skall göras via epost till info@forssdestilleri.se eller genom direktkontakt med Forss representanter.

Forss buteljeras på flaskor om 500 ml. Forss buteljerar endast fulla flaskor. Under lagring reduceras, på grund av avdunstning, innehållet i fatet både i volym och i alkoholstyrka. Detta är en naturlig del av lagringsprocessen. Buteljeringen görs normalt vid den alkoholstyrka fatets innehåll nått vid buteljeringstillfället (så kallad cask strength). Mot en avgift kan Fatägaren välja buteljering till en lägre alkoholstyrka. Vid spädning debiteras en kostnad, avgift för detta framgår enligt prislista på Forss hemsida. Anmälan om spädning görs i samband buteljeringsanmälan.

Efter tre års lagring uppgår volymen normalt till ca 40 flaskor cask strength. Vid en längre lagringstid än tre år kan den slutliga totala volymen bli mindre på grund av avdunstning. I fatköpet ingår tappning, flaskor, etiketter, kork, hätta och emballage.

Flaskans personliga etikett har en fri utformning. Fatägaren anger, vid anmälan om buteljering, hur denna fria del ska utnyttjas. Möjlighet till flera olika designer finns mot avgift enligt prislista. Logotyp i original bifogas till buteljeringsanmälan i jpg-format. För övrigt skriver Forss all information om whiskyn på etiketterna.

Fatägaren kan efter buteljering välja något av följande alternativ för sitt fat:

  1. Återfylla fatet med destillat för ny lagring. I normalfallet kan fatet fyllas minst två gånger till.
  2. Få fatet skickat till en adress inom Sverige mot en avgift.
  3. Sälja fatet till Forss.

Leverans
Leverans av buteljerade flaskor sker via Systembolaget i enlighet med de lagar som gäller vid buteljeringstillfället.

Tillkommande kostnader
De av Forss angivna kostnaderna för fatets innehåll inkluderar inte externa skatter eller avgifter som till exempel alkoholskatt, moms och försäljningsställets påslag.

Oförutsedda händelser
Whiskyn lagras i träfat. Då trä är ett levande material kan läckage eller andra oförutsedda händelser inträffa. Forss kompenserar eller ersätter i den mån det är möjligt för eventuellt bortfall vid dylika händelser.

Försäkring
Forss har vid varje tidpunkt en gällande ansvarsförsäkring tecknad.

Sker en incident som orsakats av Forss och som fått till konsekvens att Fatägarens fat innehåll skadats eller förstörts ersätts det genom att Forss lagrar ett nytt fat.

Ändring av villkor i redan slutna avtal
Forss äger rätt att träffa överenskommelse med Fatägarna om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut ger anledning härtill eller om det i övrigt – enligt Forss bedömning – är nödvändigt.

Force Majeure
Förhindras Forss åtaganden enligt detta avtal till följd av Force Majeure ska Forss, för den tid som hindret varar, anses befriat från sina åtaganden enligt avtalet. Fatägare har då ej rätt till ersättning för skada som därigenom uppkommit.

Med Force Majeure avses krig, terroristhandling, politiska oroligheter, import eller exportrestriktioner, myndigheters beslut eller föreskrifter, strejk, pandemi, lockout, blockad eller
annat arbetshinder, brand, översvämning, storm, orkan eller andra naturkatastrofer, olyckshändelse eller annan med angivna fall jämförbar omständighet utanför Forss kontroll, vilka hindrar Forss från att fullfölja åtagandena

Kontakt
Forss i Köpmanholmen
Ulvövägen 7
893 40 Köpmanholmen
Tfn 070/57303057
e-post info@forssdestilleri.se